سوء تفاهم

سوء تفاهم

آلبر کامو

ترجمه ی مهوش قویمی

این نمایشنامه در سال 1941 نوشته شد.در آن هنگام کشور فرانسه در اشغال آلمان بود و کامو در یکی از گروه های نهضت مقاومت، در میان کوهستان های مرکزی فرانسه به سر میبرد و مبارزه میکرد.به گفته ی نویسنده ، موقعیت تاریخی و جغرافیایی آن دوران، دلیل اصلی احساس خفقان است که باز تاب آن در این اثر به چشم میخورد و جنبه ای حزن انگیز و اندوه بار به نمایشنامه میدهد.

قسمتی از این نمایشنامه:

هر چه را که زندگی میتواند در اختیار کسی قرار دهد، در اختیار او بود. او از این سرزمین رفت، با فضا های تازه، با دریا و انسان های آزاد آشنا شد. من اینجا ماندم. حقیر و دلتنگ، غمزده و فرو رفته در دل دشت و جلگه، و در دل تیرگی زمین ها بزرگ شدم.

 

نویسنده مطلب : شهریار کامکار

/ 0 نظر / 20 بازدید