هنر نقد هنری

نام کتاب :هنر نقد هنری

نویسنده:علی اصغر قره باغی

نوع:هنری

 

علی اصغر قره باغی


نقد هنری، از یک طرف به نحوة نگرش یک نسل صدا می‌دهد و از طرف دیگر ابزار دریافت این صدا و بازتاب روح زمانة خود شمرده می‌شود. انتخاب عنوان «هنر نقد هنری» از آن جهت است که تفسیر و تحلیل اثر هنری و پرداختن به چنین شاخة پیچاپیچ و پرباری از فرهنگ انسانی، خود هنری است که می‌باید رشد کند و شکوفا شود؛ هنری است که آسان به دست نمی‌آید و بدون بازنگریهای مداوم و گشت و واگشت در عرصة هنر حاصل نمی‌شود. «هنر نقد هنری» در واقع یک ارزیابی تاریخی دربارة سنت پانصد سالة نقد هنری و بررسی کلی نقد و نظرهای معارض است؛ البته نه چندان که به یافتن سوزن در انبار کاه تعبیر شود. کتاب حاضر، دغدغه است بر باورها و اندیشه‌هایی که کمتر در جامعه علمی مطرح شده است.

 

 

نویسنده مطلب : خشایار نوروز

/ 0 نظر / 41 بازدید